This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chọn font trong VnTeX

Biên soạn từ tài liệu của gói VnTeX

Các thuộc tính của font

Thuộc tính Giá trị Chú thích
Bảng mã (encoding) OT1, T1, T5 T5 là bảng mã cho tiếng Việt
Họ (family) cmr,ptm, phv,... cmr là phổ biến
Độ đậm (series) m, b, x,... medium, bold, bold extended
Kiểu dáng (shape) n, it, sl, sc,... đứng normal, italic, slanted, smallcap
Cỡ chữ (size) 10pt, 15pt,.... Viết tắt đã có \huge, \large

Ví dụ đơn giản

\fontfamily{\sfdefault}
\fontshape{it}
\fontseries{x}
\fontsize{14pt}{1} % hoặc \fontsize{14}{1} -- bỏ đi pt trong 14pt
\selectfont % bắt đầu có hiệu lực chọn font

Kiểu chữ (\fontfamily)

Lệnh Chú thích Lệnh tắt
\rmdefault font có chân, mặc định là cmr ???
\sfdefault chữ không cân, thường là cmss và tương đương. \textsf
\ttdefault chữ đánh máy, ví dụ cmtt \texttt

Ta có thể thay đổi font cho từng họ, ví dụ dùng font Bitstream Charter cho họ rm:

\def\rmdefault{bch} 

Mặc dù ta có thể làm như vậy (ở một vài vị trí đặc biệt), nhưng nên dùng các gói để chọn font cho toàn bộ tài liệu, để đảm bảo rằng tài liệu sẽ thống nhất.

Một số gói để chọn font

Tên gói Ví dụ Tùy chọn. Ghi chú
vntex \usepackage{vntex} utf8, utf8x, viscii, varioref
lmmodern \usepackage{lmmodern}
urwvn \usepackage{urwvn}
charter \usepackage{charter}
anttor \usepackage[condensed]{anttor} light, condensed
kurier \usepackage[light]{kurier} (như trên)
iwona \usepackage[light,condensed]{iwona} (như trên)

Một số gói khác ở hình sau

Một số gói khác

Các mẫu font

 1. (2009) Mẫu đơn giản với đầy đủ tham số về font (5.0 MB)
 2. (2008) Mẫu đơn giản với đầy đủ tham số về font (5.2 MB)
 3. (2008) Mẫu đầy đủ với kích cỡ chữ và tham số về font (13 MB)
 4. Cũng có thể xem từng mẫu ở trang chủ của VnTeX

Trong các mẫu ở trên, mẫu đơn giản samples_test mô tả ngắn gọn về font cùng các tham số. Một số font có thể không có trên hệ thống của bạn và cần phải cài thêm. (Hoặc bạn chỉ cần cài bản MiTKTeX full.) Trong các mẫu font, bạn chú ý đến các mẫu vnr-test, urwvn-test, chartervn. Kết quả khi mở lên xem tương tự như hình vẽ sau

ví dụ về font param trong uwrn-test.pdf

Trong dòng đầu tiên mà bạn thấy, thì T5/uag/db/n cho biết rằng bạn sẽ phải dùng như sau để chọn font tương ứng

\fontfamily{uag}
\fontseries{db}
\fontshape{n}
%\fontsize{14}{1}
\selectfont

Phạm vi ảnh hưởng

Hỏi

 1. Làm thế nào để chọn font cho một vùng đặc biệt
 2. Làm thế nào để quay lại font bình thường

Đáp

 1. Để chọn font cho một vùng đặc biệt, bạn có thể nhóm lại, ví dụ {...\selectfont ... vùng văn bản chịu tác dụng của lệnh chọn font}
 2. Nếu đang chịu ảnh hưởng của \selectfont ở trước, bạn có thể quay lại định dạng font mặc định của tài liệu bằng lệnh \normalfont.

Các giải đáp trên thể hiện trong đoạn mã sau

% đoạn văn ở trước

{% chỉ chọn font cho vùng này
 \fontshape{it}
 \selectfont
 % đoạn văn bị ảnh hưởng bởi lệnh \selectfont ở trên
}

% quay lại font ở đoạn văn trước

\fontseries{b}
\selectfont

% kể từ lúc này, văn bản sẽ được in đậm

\normalfont

% sau lệnh trên, văn bản trở về định dạng mặc định của tài liệu

Lời khuyên

 1. Dùng các gói để chọn font cho toàn tài liệu
 2. Dùng \selectfont ở một số chỗ đặc biệt
 3. Tài liệu đẹp chỉ khi các font kết hợp nhau một cách hài hòa, ăn ý

font_some.png - Một số gói khác (49.5 kB) , 28-11-2008 03:50

font_iwona.png - Gói iwona (17.3 kB) , 28-11-2008 03:50

font_kurier.png - Gói kurier (17 kB) , 28-11-2008 03:50

font_anttor.png - Gói anttor (17 kB) , 28-11-2008 03:50

font_param.png - ví dụ về font param trong uwrn-test.pdf (31.6 kB) , 28-11-2008 07:58