This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài đặt TeXLive 2008 trên Linux

Bài được điều chỉnh từ #203 của nqt

Các bước cài đặt

Bước 1: tạo ảnh iso

Chuẩn bị USB (flash disk) khoảng 2G để chép file texlive2008.iso (khoảng 1.2G) mới tải về theo hướng dẫn của mình.

Mở hệ thống linux trong máy (mình dùng Ubuntu/Kubuntu 8.0) lên và chép file texlive2008.iso vào thư mục nào đó chẳng hạn ~/Desktop. (bạn hiểu là gì rồi chứ!)

Bước 2: mount ảnh iso

Tạo điểm gắn (mình tạm gọi như vậy) file texlive2008.iso vào hệ thống (với quyền của root) như sau:

$ sudo mkdir /mnt/TeXlive_Thi
$ sudo mount -v -t iso9660 -o loop ~/Desktop/texlive2008.iso /mnt/TeXlive_Thi

Buớc 3: cài đặt vào hệ thống chính

Bây giờ bắt đầu cài đặt \TeXlive vào hệ thống.

$ cd /mnt/TeXlive_Thi
$ sudo ./install-tl

Tới đây, nó báo gì thì bạn cứ đọc và làm theo hướng dẫn (Tiếng Anh cũng đơn giản và dễ hiểu lắm). Và khi nào nó chạy xong thì sẽ xuất hiện dấu nhắc đợi lệnh.

Buớc 4: thêm biến môi trường

Bước quan trọng nhất đây! Nạp biến môi trường (environment variables) vào hệ thống (Hic! Ai có thể hướng dẫn lí do không). Bạn mở file /etc/bash.bashrc bằng quyền root với editor nào đó (mình dùng nano) và thêm vào (cuối cùng) 3 dòng sau đó:

$sudo nano /etc/bash.bashrc
PATH=/usr/local/texlive/2008/bin/i386-linux:$PATH; export PATH
MANPATH=/usr/local/texlive/2008/texmf/doc/man: $MANPATH; export MANPATH
INFOPATH=/urs/local/texlive/2008/texmf/doc/info: $INFOPATH; export INFOPATH

Sau đó, lưu lại là xong! Thành công rồi! Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau đây

$ echo $PATH

sẽ thấy đường dẫn của \TeXlive nhé!

Nhận xét. Ghi chú

Screenshot

Xem {{file(49/snapshot5.png:snapshot5)}} và {{file(50/snapshot6.png:snapshot6)}}