This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Oldstyle

Các con số có thể ở kiểu cũ như số 3 hoặc số 5 trong hình vẽ ở cuối bài. Để có được kiểu dáng khá ấn tượng này, bạn dùng gói oldstyle. Gói này cung cấp lệnh \textos (os là viết tắt của Old Style) có thể dùng phối hợp với các lệnh dùng font khác như \textbf, \textit,...

%\usepackage{oldstyle}

\textos{123456}
\textbf{\textos{123456}}