This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chế độ dòng lệnh

Khởi động

Nếu khởi động máy tính ở Level3, bạn sẽ thấy màn hình đen thui, chỉ gồm toàn chữ, dấu nháy đợi chờ bạn gõ lệnh vào. Trong chế độ đồ họa (với các màu sắc, biểu tượng, con chuột), bạn chịu khó tìm thì sẽ ra cái gọi là Terminal. Đó là nơi bạn sẽ gõ lệnh vào

Lệnh hay dùng

Để chỉ các lệnh trong Linux, người ta hay bắt đầu bằng dấu đô-la ($). Dấu $ đó là dấu nhắc trên dòng lệnh. Bạn chỉ cần gõ phần nội dung kể từ sau dấu $ vào thôi. Đừng gõ $ làm gì nhé. Dưới đây là một số lệnh hay dùng

$ cd $HOME # chuyển đến thư mục cá nhân
$ cd /tmp/ # chuyển đến thư mục tạm
$ ls # liệt kê tập tin
$ ls -l # liệt kê chi tiết hơn về các tập tin
$ ls --help # giúp đỡ về lệnh help
$ mkdir abcd # tạo thư mục abcd

Tham khảo

Bắt đầu từ http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_shell