This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Hệ thống mail bị lỗi

do khi đổi tên miền...
Added by about 4 years ago

Khi đổi tên miền chính cho tài khoản ở hosting, tài khoản email dành cho Redmine cũng đổi tên miền theo. Kết quả là khi có sự kiện, khi có người dùng mới đăng nhập thì thông báo sẽ không gửi được tới người dùng.

Lỗi trên đã được khắc phục. Cảm ơn phản hồi của Cyclo, và hỗ trợ từ quản trị hệ thống ở Site5 :)


Comments