This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Nâng cấp RockyMan

với các miếng vá mới nhất từ Redmine
Added by over 4 years ago

Hệ thống RockyMan được nâng cấp, sử dụng nhiều miếng vá mới nhất từ Redmine. Một số thay đổi đáng lưu ý:

  1. cho phép người dùng chỉnh lại bài viết của mình ở diễn đàn
  2. bổ sung nhiều quyền và nhóm quyền
  3. hỗ trợ cú pháp viết bài textile tốt hơn (nhờ cơ chế plugin)
  4. hỗ trợ gravatar (hình ảnh đại diện công cộng)

Trong quá trình nâng cấp, có một thời gian ngắn trang Rocky không truy cập được.

Have fun!


Comments