This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

VnMiK-4.0.1: miếng vá thứ nhất

Chỉnh lỗi #182 và #181
Added by over 4 years ago

Lỗi #182 sẽ khiến cho VnMiK-4.0.1 sau khi cài xong chẳng thể hoạt động được (không tìm thấy đường dẫn đến tập tin *.exe).

Để cài miếng vá:
  1. Cài đặt VnMiK-4.0.1 (bỏ qua mọi thông báo lỗi)
  2. Tải miếng vá thứ nhất
  3. Chép miếng vá tải được vào thư mục d:/vnmik/vnmik.package (giả sử bạn cài vnmik ở ổ d:)
  4. Chạy install_pkg.bat rồi chạy update.bat
  5. Sau đó, Log off khỏi hệ thống và Log in trở lại (việc này chỉ làm một lần để việc thay đổi đường dẫn có hiệu lực)

Comments