This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cấu trúc của hệ thống VnMiK

Mô tả các thành phần của VnMiK
Added by over 4 years ago

{{file(37/project_map.jpeg:Hình mô tả cấu trúc hệ thống VnMiK)}}

VnMiK giúp các Newbie tiếp cận nhanh nhất với hệ thống TeX mà không cần quan tâm quá nhiều thứ. VnMiK là bộ cài đặt sẵn MiKTeX, kèm với hỗ trợ tiếng Việt, các trình soạn thảo phân phối ở dạng gói.

VnMiK cần sự tham gia của bạn. Mời xem thông tin ở #177


Comments