This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Server downtime

Apollo ở Site5 bị lỗi và đã tạm ngừng phục vụ
Added by over 4 years ago

Trong vòng hơn 4 giờ, server tên Apollo bị lỗi hệ thống, tạm ngăn quyền ghi trên các thư mục và do đó, khi truy cập vào trang Rocky bạn gặp lỗi 500 (internal error) do trang Rocky không thể ghi thông tin vào *.log và *.session. Sau đó, Apollo khởi động lại (từ 20 giờ 11 đến 12 giờ 14, ngày 8/11/2008) và trong thời gian đó, không thể vào rocky.kyanh.net được.

Mọi chuyện đã tạm ổn, vào lúc này.

Tham khảo: http://forums.site5.com/showthread.php?p=139439


Comments