This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thêm mô-đun blog

Mỗi dự án có thêm kênh Blog bên cạnh Tin tức
Added by over 4 years ago

Thêm mô-đun hỗ trợ blog cho từng dự án. Hiện tại, kênh blog hoàn toàn tương tự kênh tin tức, nhưng để dành trình bày các ý tưởng "tản mạn", không theo trật tự. Việc thêm mô-đun này xuất phát từ nhu cầu review các gói ở CTAN (#125).

Góp ý cho engine ở bài viết này hoặc ở #131.


Comments