This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Thêm quyền cho blogger

Added by over 3 years ago

Quyền của blogger được phân tốt hơn (ghi, xóa, bình luận,...).

Theo mặc định, chỉ các blogger mới có thể tạo blog mới và có thể chỉnh blog của mình.

Điều hạn chế là toàn bộ blog đều chung một dòng, chưa thể liệt kê blog của từng người...

Xem #339


Comments