This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Dự án TeXoff

TeXoff ~ TeXoffline
Added by over 3 years ago

Dự án TeXoff(line) vừa được tạo ra tại Rocky Project Manager.

Địa chỉ của dự án: http://viettug.org/projects/show/texoff.

TeXoff là nơi đăng tin về hoạt động Offline của ViệtTUG, được phục vụ trước hết cho Offline lần 2. Trong tương lai, việc tổ chức sự kiện sẽ tiến hành dựa trên dự án này.


Comments