This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chào mừng đến với Rocky Project Manager

một cây làm chẳng nên non...
Added by over 3 years ago

Dự án này được tạo ra để phục vụ cho việc phát triển, bảo trì trang web của SaigonLUG về mặt kỹ thuật.

Các vấn đề của việc maintain trang web được đặt ở dạng issue và được gán cho từng thành viên trong dự án.

Về Rocky Project Manager có thể tham khảo ở trang wiki của Rocky hoặc tài liệu tiếng Anh ở http://redmine.org/


Comments