This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #937

Quy định cách hỏi bài

Added by tanphu over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 09-11-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

50%

Category: - Linh tinh -
Target version: -
Votes: 0/0

Description

Tiêu đề phải được đặt sao cho ngắn gọi và thể hiện được nội dung điều cần hỏi, tránh những cụm từ chung chung như giúp em với, giải giúp em bài này, em không biết làm, ... mà nên đặt là Giải giúp em phương trình chứ căn thức hay chỉ cần gọn là Phương trình chứa căn thức

Những bài có tiêu đề chung chung sẽ bị đóng.

History

Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to - Linh tinh -
  • Assigned to set to tanphu

Bỏ qua trang wiki luôn Phú ơi!

Updated by tanphu over 1 year ago

  • Status changed from New to Closed

Updated by tanphu over 1 year ago

  • Priority changed from Urgent to Normal
  • % Done changed from 0 to 50