This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #936

Giúp em bài này với( tổ hợp xác suất)!

Added by Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 09-11-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: Đại số - Tổ hợp
Target version: 2011
Votes: 0/0

Description

Từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con, rút ngẫu nhiên cùng một lúc bốn con. Tính xác suất sao cho:
a/ cả bốn con đều là át
b/ được ít nhất một con át
c/ được hai con át và hai con K

History

Updated by tanphu over 1 year ago

  • Votes: 1/1

Rút 4 con bài trong bộ bài 52 lá, số cách rút cũng là số phần tử của không gian mẫu là \(n(\Omega)=C_{52}^4=270 275\)

a) Gọi A là biến cố rút được 4 con đều là Át, \(n(A)=C_4^4=1\).

Xác suất của biến cố A là
\[P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{1}{270275}\]

b) Gọi B là biến cố rút được ít nhất 1 con Át. Gọi D là biến cố không rút được con Át nào. Ta có D là biến cố đối của biến cố B

Số cách rút 4 con không có con Át nào là \(n(D)=C_{48}^4\).

Xác suất của biến cố B là:
\[P(B)=1-P(D)=1-\dfrac{C_{48}^4}{C_{52}^4}\]

c) Gọi C là biến cố rút được 2 con Át và 2 con K.

\[P(C)=\dfrac{n(C)}{n(\Omega)}=\dfrac{C_4^2 \times C_4^2}{C_{52}^4}\]

Nhắn. Tiêu đề nên được đặt gọn và thể hiện được nội dung, tiêu đề này em nên đặt là Giúp em bài tính xác suất

Updated by icy over 1 year ago

  • Category set to Đại số - Tổ hợp
  • Status changed from New to Closed
  • Assigned to set to tanphu
  • Target version set to 2011
  • % Done changed from 0 to 100