This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #934

Bài này bị sai chỗ nào?(tổ hợp)

Added by Nguyễn Lê Ngọc Tùng 11C2 [G] over 1 year ago. Updated over 1 year ago.

Status: Closed Start Date: 04-11-2011
Priority: Normal Due date:
Assigned to: tanphu % Done:

100%

Category: Đại số - Tổ hợp
Target version: -
Votes: 0/0

Description

Cho thập giác đều:
Có thể lập được bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của thập giác, nhưng cạnh của tam giác không là cạnh nào của thập giác đó?
Giải...__
Số tam giác tạo thành từ 10 đỉnh của thập giác đều: 10C3=120
Số tam giác có ít nhất 1 cạnh là cạnh của thập giác: 10.1.8=80( vì chọn đỉnh thứ nhất có 10 cách chọn, chọn đỉnh thứ 2 có 1 cách chọn, chọn đỉnh thứ 3 có 8 cách chọn)
Vậy số tam giác thỏa yêu cầu là: 10C3-10.1.8=40 tam giác......????

History

Updated by tanphu over 1 year ago

  Lời giải trên của em sai, lời giải đúng như sau:

  Giải. Số tam giác có 3 đỉnh lấy từ 10 đỉnh của thập giác đều là \(C_{10}^3=120\).

  Trong các tam giác có ít nhất 1 cạnh là cạnh của thập giác, có 2 loại: có 1 cạnh của thập giác và có 2 cạnh của thập giác.

  Số tam giác có 1 cạnh là cạnh của thập giác là \(10.6=60\) (chọn 1 cạnh có 10 cách, chọn 1 đỉnh nữa có 6 cách)

  Số tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của thập giác là 10.

  Vậy số tam giác thoả yêu cầu là: \(120-16-10=50\).

  Nhắn. Tùng join dự án Math Leaning http://2008.viettug.org/projects/teaching và chuyển sang hỏi bài bên đó nhé. Dự án đó được xây dựng từ trước nên tài liệu phong phú hơn. Em có thể tham khảo ở đây: http://2008.viettug.org/projects/teaching/wiki/Page_index

  Updated by tanphu over 1 year ago

  • Project changed from Tấn Phú to Math Learning

  Updated by tanphu over 1 year ago

  • Category set to Đại số - Tổ hợp
  • Status changed from New to Closed
  • Assigned to set to tanphu
  • % Done changed from 0 to 100