This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #727

Lưu trữ và xóa dự án con

Added by over 2 years ago. Updated 11 months ago.

Status: Rejected Start Date:
Priority: Normal Due date:
Assigned to: icy % Done:

100%

Category: -
Target version: 3.4.0
Resolution:
Votes: 0/0

Description

Điều hành của một dự án (manager) có quyền tạo ra dự án con, nhưng không thể xóa hoặc đặt tình trạng lưu trữ cho dự án con đó. Có thể không cho phép xóa (tránh trường hợp xóa nhầm sẽ ảnh hưởng tới các liên kết với những dự án đang hoạt động), nhưng ngay cả khi cho phép lưu trữ thì sẽ phát sinh vấn đề: dự án sẽ không còn hiện ra ở bất kỳ đâu, trừ trong phần quản lý của hệ thống chung (cần quyền admin để truy cập.)

Tạm thời:

  1. Cho phép manager tạo dự án con
  2. Cho phép manager lưu trữ dự án con
  3. Để khôi phục lại trạng thái cho một dự án đóng băng, cần liên hệ với người điều hành hệ thống

--
Anh Ky Huynh

History

Updated by ruby 11 months ago

  • Status changed from New to Rejected
  • Assigned to set to icy
  • Target version set to 3.4.0
  • % Done changed from 0 to 100