This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #557

không gửi mail cho người theo dõi

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 02-01-2010
Priority: High Due date: 03-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: email system
Target version: 2.0.0
Resolution: Rejected
Votes: 1/1

Description

{{{}}}
Do hạn chế trong Mailer, những người đăng ký theo dõi chủ đề sẽ không nhận được thư. Lý do là ta đã bỏ đi trường cc...

History

Updated by about 3 years ago

  • % Done changed from 0 to 50

Vấn đề chính xác là những người đăng ký theo dõi chủ đề nhưng không phải là user của dự án thì sẽ không nhận được email. Điều này hợp lý với tính năng: nếu là khách (không phải là user của dự án) thì không thể xem nội dung bài viết.

Updated by about 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 50 to 100
  • Resolution set to Rejected