This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bug #552

không thể lấy chìa khóa mới

Added by about 3 years ago. Updated about 3 years ago.

Status: Closed Start Date: 31-12-2009
Priority: High Due date: 01-01-2010
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: security
Target version: 2.0.0
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Không thể lấy chìa khóa mới bằng /account/lost_password. Sau khi xác nhận email thì sẽ được chuyển đến trang đăng nhập mà không có thông báo gì cả. Ngoài ra, khi xác định sai địa chỉ email, thì cần tạo cơ hội gõ lại hơn là chuyển hướng đến trang chủ...

History

Updated by about 3 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 0 to 100
 • Resolution set to Fixed

Tính năng gửi mail vẫn có hiệu lực. Chỉ có phần thông báo flash là bị mất...

--- controllers/account_controller.rb  (revision 352)
+++ controllers/account_controller.rb  (working copy)
@@ -111,7 +111,7 @@
     if token.save
      Mailer.deliver_lost_password(token)
      flash[:notice] = l(:notice_account_lost_email_sent)
-     redirect_to :action => 'login'
+     render :action => 'login'
      return
     end
    end