This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bug #350

Mail sender

Added by about 4 years ago. Updated over 3 years ago.

Status: Rejected Start Date: 21-03-2009
Priority: Urgent Due date: 30-04-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: email system
Target version: 2.0.0
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Khi sự kiện phát sinh, email sẽ được gửi tới những người trong dự án. Tuy nhiên, việc này sẽ phát sinh kẻ hở. Ví dụ, đối với dự án riêng tư, các thành viên khi trả lời tin qua thư, sẽ gửi thư đến email tiếp nhận chung của hệ thống. Ngay cả đối với dự án công cộng, việc này cũng làm cho hệ thống rối tung xèn lên: nhất là khi chưa hỗ trợ xử lý issue qua email (nếu có hỗ trợ này thì phải dùng một email chung để gộp mọi luồng thông tin)

Giải pháp là tin tức, blog sẽ được gửi với trường From là tác giả của bài viết đó.

Lỗi này khá nặng đấy, nhỉ!


Related issues

related to Dragula System - Problem #346: Đổi trường FRom khi gửi mail thông báo Closed 20-03-2009 31-03-2009

History

Updated by over 3 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Rejected