This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #345

Cài đặt hỗ trợ âm thanh CQ40-401

Added by about 4 years ago. Updated almost 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 19-03-2009
Priority: High Due date: 31-03-2009
Assigned to: - % Done:

100%

Category: Hardware driver
Target version: 2009
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Cài đặt driver cho sound card của CQ40-401. Chipset của card là ati sb600, có hỗ trợ bởi FreeBSD. Tuy nhiên, theo snd_hda(4) thì

A few Hardware/OEM vendors tend to screw up BIOS settings, thus rendering the snd_hda driver useless, which usually results in a state where the snd_hda driver seems to attach and work, but without any sound.

Đúng như thế thì phải thử biên dịch lại nhân thôi. :(


Related issues

related to FreeSoft - Problem #348: Cài đặt WLAN bcm4310 cho máy Icy Closed 21-03-2009 30-04-2009

History

Updated by about 4 years ago

 • % Done changed from 0 to 10
 • Nếu để ACPI bật thì chương trình chạy nhưng âm thanh không phát
 • Nếu để ACPI tắt thì có âm thanh rất tốt.

Như vậy, vấn đề là ACPI đã có trục trặc. Khi tối thử xử điều chỉnh icy.aml (kết quả của acpidump -dt) để chỉ còn cảnh báo, khắc phục được hai lỗi nhưng vẫn không thể làm cho có âm thanh, cũng không ngăn đưọc phát sinh lỗi khi một số tổ hợp phím được bấm. Ngoài ra, đã "giả" Windows để qua mặt ACPI trong /boot/loader.conf.

Updated by almost 4 years ago

 • Status changed from Assigned to Closed
 • % Done changed from 10 to 100
 • Resolution set to Fixed

Hỏi trên ML và được trả lời bởi Patrick Lamaizière <patfbsd___davenulle.org>: dùng bản snd_hda trong nhân STABLE. Hì hục biên dịch lại, nhưng trước đó mất thời gian để tải cập nhật /usr/src nhờ cvsup stable-supfile. Vẫn phải reload lại module, nhưng kết quả là nghe được rồi :P

20090107:
    snd_hda(4) driver was updated to version 20081226_0122.

    Due to added HDMI audio and logical audio devices support, updated
    driver often provides several PCM devices. In some cases it can make
    system default audio device no longer correspond to the users's
    habbitual audio connectors. In such cases wanted device can be
    specified in audio application setup or defined globally via
    hw.snd.default_unit sysctl according to sound(4) and snd_hda(4)
    man pages.