This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #291

Lựa chọn thông báo khi tạo vấn đề

Added by about 4 years ago. Updated about 4 years ago.

Status: Rejected Start Date: 29-12-2008
Priority: Normal Due date:
Assigned to: - % Done:

0%

Category: redmine: email system
Target version: 1.0.0
Resolution: Rejected
Votes: 0/0

Description

Lựa chọn thông báo qua email khi tạo vấn đề mới hoặc khi có tin tức mới. Theo mặc định, khi một vấn đề được tạo ra và nếu cấu hình cho phép, email thông báo sẽ gửi tới mọi user. Điều này sẽ gây phiền toái. Có thể tạo ra một policy cho việc gửi thông báo này (ai luôn phải nhận thông báo, một số khác có thể nhận bằng cách bổ sung vào danh sách,...)


Related issues

related to Dragula System - Bug #304: Quá nhiều người theo dõi Closed 09-01-2009

History

Updated by about 4 years ago

  • Status changed from Assigned to Rejected
  • Resolution set to Rejected

Trong bản redmine mới (080) đã cải tiến, cho phép khi tạo vấn đề thì người tạo có thể lựa chọn những ai theo dõi (tính năng này chưa rõ là chỉ được dùng với moderator hay là user thường)