This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Problem #174

Không thể tìm trong Blog

Added by over 4 years ago. Updated about 4 years ago.

Status: Closed Start Date: 09-11-2008
Priority: High Due date:
Assigned to: - % Done:

100%

Category: redmine: plugin
Target version: 2.0.0
Resolution: Fixed
Votes: 0/0

Description

Không thể tìm kiếm trong các bài viết Blog. Chưa rõ tại sao


Related issues

related to Dragula System - Problem #131: blog engine Closed 03-11-2008

History

Updated by over 4 years ago

  • Status changed from Assigned to Closed
  • % Done changed from 0 to 100
  • Resolution set to Fixed

Updated by about 4 years ago

  • Status changed from Closed to Reopened
  • Target version changed from 1.0.0 to 2.0.0
  • Resolution deleted (Fixed)

Khi nâng cấp qua bản Redmine 080 stable thì lại xảy ra tình trạng không tìm kiếm được. Mặc dù đã có dùng đến acts_as_searchable trong app/models/blog.rb. Phải bổ sung thêm option gì đó vào phần views của search form???

Updated by about 4 years ago

  • Status changed from Reopened to Closed
  • Resolution set to Fixed

Nguyên nhân là search_controller.rb không xác định các đối tượng được tìm kiếm một cách tự động, mà phải thông qua phép gán:

@object_types = %w(issues news documents changesets wiki_pages messages projects blogs)

Như vậy, mỗi lần nâng cấp, phải lưu ý đến anh chàng này!

MARK: upgrade_manually