This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

gói ntheorem

Added by taodan over 1 year ago

Mình dùng gói ntheorem (\usepackage[amsthm]{ntheorem})
và định nghĩa lại như sau: \newtheorem{dinhly}{\underline{Định lý}}[chapter]

Kết quả là nó sẽ ra như sau: Định lý 2.1.

nhưng mình không muốn có dấm chấm "." sau số 1 thì phải thêm option gì nữa ạ?

Mong diễn đàn chỉ giúp tips này.

Cảm ơn


Replies (1)

RE: gói ntheorem - Added by icy over 1 year ago

Đã trả lời ở #928

(1-1/1)