This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org
Votes: 1/1

Nhờ diễn đàn giúp đỡ về gói pdfslide và lệnh \pause

Added by almost 2 years ago

Tôi đang tìm hiểu về trình chiếu file pdf với gói pdfslide. Ở file demo tác giả giới thiệu thì có thể trình chiếu "step" như trong gói beamer (tức là lệnh pause có hiệu lực), tuy nhiên khi tôi soạn thảo và biên dịch từ file tex thì lệnh pause không có tác dụng, kể cả biên dịch file manual tải từ CTAN. Xin nhờ diễn đàn giúp đỡ giúp làm thế nào để lệnh pause có hiệu lực với gói pdfslide. Cảm ơn mọi người nhiều.

demo.pdf - file demo.pdf (241.5 kB)

manual.tex - file manual.tex (10.5 kB)

manual.pdf - file manual.pdf (160.2 kB)


Replies (1)

RE: Nhờ diễn đàn giúp đỡ về gói pdfslide và lệnh \pause - Added by icy [G] almost 2 years ago

vatlypy wrote:

Tôi đang tìm hiểu về trình chiếu file pdf với gói pdfslide. Ở file demo tác giả giới thiệu thì có thể trình chiếu "step" như trong gói beamer (tức là lệnh pause có hiệu lực), tuy nhiên khi tôi soạn thảo và biên dịch từ file tex thì lệnh pause không có tác dụng, kể cả biên dịch file manual tải từ CTAN. Xin nhờ diễn đàn giúp đỡ giúp làm thế nào để lệnh pause có hiệu lực với gói pdfslide. Cảm ơn mọi người nhiều.

Xin lỗi vì mình quên bén bài viết này :D

Bạn xem kết quả tập tin .pdf bằng trình xem nào? Tập tin demo.pdf bạn gửi mình xem bình thường bằng trình xem evince trên Linux: trình xem sẽ dừng lại cho tới khi nào nhấn nút Pause thì nó mới tiếp tục.

TB: nếu bạn đặt vấn đề thì mọi người sẽ dễ trả lời hơn. Cảm ơn bạn.

(1-1/1)