This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Giúp đỡ về gói ntheorem.

Added by over 2 years ago

Gói ntheorem cho ta nhiều phong cách trình bày định lý, điều này thật tuyệt, tuy nhiên khi biên dịch thì tên của 2 môi trường:proof và example

\begin{proof} Đây là chứng minh của tôi \end{proof}, \begin{example} Đây là ví dụ của tôi \end{example}
không dịch ra tiếng Việt được, tức là
Proof Đây là chứng minh của tôi


Example 1. Đây là ví dụ của tôi

trong khi tôi mong muốn thể hiện
Chứng minh Đây là chứng minh của tôi


Ví dụ 1. Đây là ví dụ của tôi

trong khi tên các môi trường khác vẫn dịch sang tiếng Việt bình thường. Vậy xin nhờ diễn đàn giải đáp giúp. Tôi chân thành cảm ơn.

test.tex - file thử nghiệm (1.6 kB)

test.pdf - file pdf biên dịch từ file tex ở trên (65.7 kB)


Replies (6)

RE: Giúp đỡ về gói ntheorem. - Added by over 2 years ago

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc không hiển thị đúng tiếng Việt khi dùng gói ntheorem. Bạn vui lòng cho xem tập tin .log của quá trình biên dịch. Cảm ơn bạn.

RE: Giúp đỡ về gói ntheorem. - Added by over 2 years ago

Gởi anh z file .log của quá trình biên dịch.

test.log - file test.log của quá trình biên dịch (17.5 kB)

Votes: 1/1

RE: Giúp đỡ về gói ntheorem. - Added by over 2 years ago

vatlypy wrote:

Gởi anh z file .log của quá trình biên dịch.

Lý do là bạn đã dùng các cài đặt mặc định của gói ntheorem. Bạn cần định nghĩa lại hai môi trường trên, ví dụ

\theoremstyle{nonumberplain}
\theoremheaderfont{\scshape}
\theorembodyfont{\normalfont}
\theoremsymbol{\ensuremath{_\blacksquare}}
\renewtheorem{proof}{Chứng minh}

Những dòng mã trên bạn đặt trước \begin{document}

Votes: 2/2

RE: Giúp đỡ về gói ntheorem. - Added by over 2 years ago

Cảm ơn anh z. Thật tuyệt vời! tôi đã làm được, gói ntheorem hay quá, nó cho phép ta can thiệp từ header, body cho đến endmark. Tôi xin mạn phép ghi lại code (dưới sự gợi ý của anh z) để thực hiện được những điều tôi mong muốn đã nêu ở trên với hy vọng bạn nào có gặp phải vấn đề như tôi thì.... :)

%Môi trường Ví dụ
\theoremstyle{plain} %Sử dụng phong cách plain để đánh số Ví dụ, chẳng hạn: Ví dụ 1, Ví dụ 2,...
\theoremheaderfont{\bfseries} % In ra chữ "Ví dụ": đậm, thẳng đứng.
\theorembodyfont{\normalfont} % Nội dung của ví dụ được viết bằng chữ thẳng đứng.
\theoremseparator {.}         % Ngăn cách giữa Ví dụ và nội dung ví dụ bởi dấu chấm.
\renewtheorem{example}{Ví dụ} % Lệnh này để trong file kết quả in ra chữ Ví dụ thay vì Example nếu ta để mặc định.

%Môi trường Chứng minh
\theoremstyle{nonumberplain} % Vì ta không cần phải đánh số Chứng minh 1, Chứng minh 2,... nên chọn "nonumberplain".
\theoremheaderfont{\itshape} % In ra chữ "Chứng minh": nghiêng. 
\theorembodyfont{\normalfont}
\theoremsymbol{\ensuremath{_\blacksquare}} %Dấu kết thúc chứng minh là ô vuông đen.
\renewtheorem{proof}{Chứng minh}

RE: Giúp đỡ về gói ntheorem. - Added by taodan 7 months ago

Nhờ diễn đàn giúp tôi chỉnh sửa sao cho mất đi dấu "(" bao bọc tên định lý. Tôi muốn là cặp dấu "()" này mất đi.
Tôi sử dụng gói \usepackage{ntheorem} và \usepackage{amsmath,amsxtra,amssymb,latexsym, amscd}

Xin xem hình đính kèm.

ntheorem.JPG (15 kB)

RE: Giúp đỡ về gói ntheorem. - Added by ruby 7 months ago

Phần trong cặp dấu ngoặc đó là phần mô tả thêm cho tên Định lý, không thay đổi được trừ khi không dùng phần tùy chọn

\begin{mytheorem}[Phần tùy chọn]
  nội dung định lý
\end{mytheorem}

\begin{mytheorem}
  nội dung định lý
\end{mytheorem}

Cách vượt qua trở ngại này là định nghĩa loại môi trường đặc biệt

\newtheorem{myspecialtheorem}{Định lý Newton}

\begin{myspecialtheorem}
  nội dung định lý
\end{myspecialtheorem}

(1-6/6)