This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tiếng Việt trong PDf

Added by vdhvu about 4 years ago

Xin diễn đàn giúp tôi thiết lập được tiếng Việt như trong hình bên dưới ( chú ý phần khoanh tròn):

Trong phần Preamble tôi dùng \usepackage[pdf]{hyperref}. Tuy nhiên không cho ra được tiếng Việt như trong phần khoanh tròn ở hình trên.

Preamble:

\documentclass[12pt]{book}
\usepackage[Glenn]{fncychap}
%\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage{lettrine}
\usepackage{url}
\usepackage{amssymb,amsmath,amstext}
\usepackage{color,graphicx}
\usepackage{fancyvrb}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{pstricks-add, pst-func, pst-plot, pst-infixplot}
\usepackage{anysize}
%\usepackage{longtable}
\usepackage{array}
\papersize{29.5cm}{20.7cm}
\marginsize{1.5cm}{1.5cm}{1.5cm}{1.5cm}
\linespread{1.3}
\headsep=1cm
\usepackage[pdftex]{hyperref}

Xin cảm ơn

tiengviet.JPG (174.8 kB)


Replies (3)

RE: Tiếng Việt trong PDf - Added by about 4 years ago

Có phải bookmark của bạn không hiển thị đúng tiếng Việt? Bạn dùng như sau đây:

\usepackage[unicode]{hyperref}

Với gói vntex cũ, bạn chép tập tin đính kèm puenc-vn.zip vào trong thư mục chứa tài liệu đang biên dịch.

Với bookmark, lưu ý là bạn cần biên dịch ít nhất hai lần mới có kết quả mới nhất.

puenc-vn.zip - miếng vá cho bookmark tiếng Việt với vntex (32.5 kB)

RE: Tiếng Việt trong PDf - Added by vdhvu about 4 years ago

Cảm ơn bác Kỳ Anh.

RE: Tiếng Việt trong PDf - Added by about 4 years ago

Mình có chỗ nhầm: giải nén tập tin puenc-vn.zip rồi chép tập tin có được vào thư mục tài liệu tex nhé.

(1-3/3)