This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

đổi thời gian lưu lược sử của epiphany

..vì một lỗi không rõ, không thể đổi giá trị với about:config
Added by about 4 years ago

Vì một lỗi (tìm trên google sẽ thấy) mà bạn không thay đổi giá trị tham số của epiphany thông qua about:config. Vậy thì tắt epiphany đi, thay đổi bằng tay trong

~/.gnome2/epiphany/mozilla/epiphany/prefs.js

Để thay đổi thời gian mà trình duyệt này lưu giữ các URL đã viếng thăm (mặc định là 9 ngày -- quá ngắn), thêm dòng sau vô prefs.js

user_pref("browser.history_expire_days", 365);

Enjoy epiphany!


Comments