This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

svn server (insecure)

.. cài đặt nhanh svn server không an toàn
Added by about 4 years ago

Các bước sau để tạo svn server để có thể sử dụng các repository từ máy khác. Cài đặt sau đây không an toàn. Cần tham khảo cài đặt svn+ssh ở đây.

 1. Tạo repository cho dự án, chẳng hạn ở /home/svnrepo/example_project
 2. Khởi động svnserve với các tham số --listen-host=192.168.1.8 --listen-port=4444 --daemon. Trong đó,
  1. --listen-port cần được thay bởi ip của máy cài dịch vụ svnserve,
  2. cổng --listen-port cần thay đổi nếu không muốn dùng mặc định 3690;
  3. khi dùng archlinux, có thể đặt thiết lập trong /etc/conf.d/svnserve nhờ biến SVNSERVE_ARGS
 3. Cho phép truy cập đến svnserve bằng cách thêm vào /etc/hosts.allow dòng svnserve: 127.0.0.1 192.168.1.8 ip_cho_phép
 4. Kiểm tra để chắc rằng cổng 4444 được mở bằng socket list
 5. Thay đổi nội dung của /home/svnrepo/example_project/conf/{svnserve.conf,passwd} như bên dưới
 6. Truy cập svn repo từ xa bằnh lệnh
$ svn co --username=user1 svn://192.168.1.8/home/svnrepo/example_project/

Tập tin .../conf/svnserve.conf

[general]
anon-access = none
auth-access = write
password-db = passwd

Tập tin .../conf/passwd

[users]
user1 = chìa_khóa

Comments