This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

các socket nào được mở

... xem danh sách các socket đang mở trên hệ thống
Added by over 4 years ago

Trong Linux để xem các socket đang được mở (ai mở, chương trình gì) ta dùng lệnh

$ socklist

Kết quả sẽ đầy đủ hơn nếu bạn chạy với quyền cao hơn (ví dụ của root).

Trong FreeBSD, lệnh tương ứng là sockstat (cung cấp thông tin khá chi tiết so với socklist)


Comments