This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

ganglia: move rrds data to new arch

lozl
Added by icy about 2 years ago  »  Votes: 1/1

Khi chuyển data của ganglia từ máy 64bit qua máy 32bit chẳng hạn, thì khi xem thông tin qua giao diện web, xuất hiện lỗi

ERROR: This RRD was created on another architecture

trong log của apache. Để khắc phục thì phải dùng rrdtool để dump / restore thông tin:

 1 # Trên máy 64bit
 2 $ find . -type f -iname "*.rrd" \
 3  | while read f; do \
 4    rrdtool dump $f > $(dirname $f)/$(basename $f .rrd).xml ; \
 5   done
 6 
 7 # Trên máy 32bit
 8 $ find . -type f -iname "*.xml" \
 9  | while read f; do \
10    rrdtool restore -f $f $(dirname $f)/$(basename $f .xml).rrd ; \
11   done

Lưu ý là các tập tin có khoảng trắng (ví dụ các metric do bạn tạo ra) sẽ không xử lý được theo cách trên nhé ;)


Comments