This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cài đặt tablor trên Windows

bảng biến thiên tablor trên Windows
Added by tanphu about 2 years ago  »  Votes: 4/4

Mình đã viết loạt bài (blog) Cài tablor trên Arch Linux(blog) Cài đặt tablor trên Ubuntu hướng dẫn cách cài đặt tablor để vẽ bảng biến thiên trên Linux. Sau đây là cách làm trên Windows để thoả mãn cơn khát của người dùng TeX trên Windows.

Cài đặt

Việc cài đặt được thực hiện thông qua 2 bước sau:

 1. Tải và cài đặt xcas tại xcas và được thư mục C:\xcas
 2. Thêm đường dẫn vào Windows: Phải chuột vào My Computer --> Advanced System Setting --> Environment Variables. Trong phần User Variable for ... chọn New và điền vào hình bên.

Sử dụng

Khi sử dụng cần nạp gói graphicx và gói tablor với tuỳ chọn cho hệ điều hành Windows

\usepackage{graphicx}
\usepackage[xcas, windows]{tablor}

Sau đây là một ví dụ về bảng biến thiên của môt hàm bậc ba:

\begin{TV}
 TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", 4x^3 -21x^2 + 18*x + 7 ,1,n,\tv)
\end{TV}

Chép thêm hai tập tin tablor.cfgtableauVariation.mp lưu cùng thư mục với tập tin tex và biên dịch bằng dòng lệnh trong Dos (vào Run, gõ cmd).

pdflatex --shell-escape ten_tap_tin.tex

Nhớ chuyển ổ đĩa, di chuyển đến thư mục chứa tập tin tex trong Dos trước khi biên dịch. Chuyển đến ổ đĩa X thì gõ lệnh X:, di chuyển đến thư mục YYY thì gõ lệnh cd YYY

Đây là kết quả:

Chúc các bạn năm mới nhiều thành công (bao gồm cả thành công trong việc làm theo hướng dẫn này)!


Comments

Added by phuongnam about 2 years ago

Cám ơn Phú rất nhiều.

Added by nntan73 about 2 years ago

Bảng biến thiên quả là đẹp,em thực hiện như hướng dẫn của bác Phú, nhưng khi biên dịch bị lỗi, gõ Enter mãi thì được file không như file trên. Nhờ các bác giúp đỡ thêm!
1. Nội dung file tex

\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[xcas,windows]{tablor}
\begin{document}
\begin{TV}
 TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", 4x^3 -21x^2 + 18*x + 7 ,1,n,\tv)
\end{TV}
\end{document}

2. Còn đây là nội dung file log

Xin cám ơn các bác trước!

Added by tanphu about 2 years ago

Trong tập tin log của bạn có đoạn sau:

! Package pdftex.def Error: File `mautablor_Tab.0' not found.

Lỗi này có thể là do metapost chưa được cài đặt đúng. Trong quá trình biên dịch bằng lệnh bạn có được yêu cầu cài thêm metapost không? Bạn làm theo hướng dẫn sau METAPOST First Example để thử xem metapost có hoạt động tốt không?

Added by nntan73 about 2 years ago

Cám ơn bác, em đã chạy thử file mẫu của METAPOST First Example. Chạy ngon lành - Kết quả được tam giác ABC với cạnh AB nằm ngang, C nằm ở phía trên. Như vậy, chắc không phải do metapost. Nếu dùng TexnicCenter để biên dịch với LaTex =>PDF thì file log của nó có nội dung http://viettug.pastebin.com/EHtJJZpS. Không hiểu là sai ở bước nào nữa!

Added by can_hang2007 almost 2 years ago

Em đã thử làm theo như hướng dẫn, nhưng sau khi em chạy dòng "pdflatex --shell-escap ten_tap_tin.tex" thì nó báo lỗi như sau: 'pdflatex' is not regconized as an internal or external command, operable program or batch file.

Vậy em bị lỗi gì và cần sửa lại như thế nào? Cảm ơn các anh.

Added by hanhkhoacd 10 months ago

Có bác nào giải thích được lỗi sau không

runsystem(DEL tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricted).

LaTeX Warning: File `tableauVariation_Tab.0' not found on input line 16.

Không biết bị lỗi gì, các bác giúp em với.

Đây là nội dung file log:

Added by hanhkhoacd 10 months ago

This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.4-1.40.13 (MiKTeX 2.9) (preloaded format=pdflatex 2012.6.14) 14 JUN 2012 12:47
entering extended mode
**tableauVariation.tex
(C:\meta\tableauVariation.tex
LaTeX2e <2011/06/27>
Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, afrikaans, ancientgreek, ar
abic, armenian, assamese, basque, bengali, bokmal, bulgarian, catalan, coptic, 
croatian, czech, danish, dutch, esperanto, estonian, farsi, finnish, french, ga
lician, german, german-x-2012-05-30, greek, gujarati, hindi, hungarian, iceland
ic, indonesian, interlingua, irish, italian, kannada, kurmanji, latin, latvian,
 lithuanian, malayalam, marathi, mongolian, mongolianlmc, monogreek, ngerman, n
german-x-2012-05-30, nynorsk, oriya, panjabi, pinyin, polish, portuguese, roman
ian, russian, sanskrit, serbian, slovak, slovenian, spanish, swedish, swissgerm
an, tamil, telugu, turkish, turkmen, ukenglish, ukrainian, uppersorbian, usengl
ishmax, welsh, loaded.
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\base\article.cls" 
Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\base\size10.clo" 
File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
)
\[email protected]=\count79
\[email protected]=\count80
\[email protected]=\count81
\[email protected]=\count82
\[email protected]=\count83
\[email protected]=\count84
\[email protected]=\count85
\[email protected]=\count86
\abovecaptionskip=\skip41
\belowcaptionskip=\skip42
\bibindent=\dimen102
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\graphics\graphicx.sty" 
Package: graphicx 1999/02/16 v1.0f Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)

("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\graphics\keyval.sty" 
Package: keyval 1999/03/16 v1.13 key=value parser (DPC)
\[email protected]@=\toks14
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\graphics\graphics.sty" 
Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)

("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\graphics\trig.sty" 
Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\00miktex\graphics.cfg" 
File: graphics.cfg 2007/01/18 v1.5 graphics configuration of teTeX/TeXLive
)
Package graphics Info: Driver file: pdftex.def on input line 91.

("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\pdftex-def\pdftex.def" 
File: pdftex.def 2011/05/27 v0.06d Graphics/color for pdfTeX

("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\generic\oberdiek\infwarerr.sty" 
Package: infwarerr 2010/04/08 v1.3 Providing info/warning/error messages (HO)
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\generic\oberdiek\ltxcmds.sty" 
Package: ltxcmds 2011/11/09 v1.22 LaTeX kernel commands for general use (HO)
)
\[email protected]=\count87
))
\[email protected]@height=\dimen103
\[email protected]@width=\dimen104
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\generic\babel\babel.sty" 
Package: babel 2008/07/08 v3.8m The Babel package

*************************************
* Local config file bblopts.cfg used
*
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\00miktex\bblopts.cfg" 
File: bblopts.cfg 2006/07/31 v1.0 MiKTeX 'babel' configuration
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\generic\babel\frenchb.ldf" 
Language: frenchb 2009/03/16 v2.3d French support from the babel system

("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\generic\babel\babel.def" 
File: babel.def 2008/07/08 v3.8m Babel common definitions
\[email protected]=\count88
\[email protected]=\dimen105
)
Package babel Info: Making : an active character on input line 120.
Package babel Info: Making ; an active character on input line 121.
Package babel Info: Making ! an active character on input line 122.
Package babel Info: Making ? an active character on input line 123.
\[email protected]=\dimen106
\[email protected]=\count89
\[email protected]=\count90
\parindentFFN=\dimen107

*************************************
* Local config file frenchb.cfg used
*
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\generic\babel\frenchb.cfg")))
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\carlisle\scalefnt.sty")
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\tablor\tablor.sty" 
Package: tablor 19/02/2012 v4.07b la machine a creer des tableaux de signes et 
variations

("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\filecontents\filecontents.sty" 
Package: filecontents 2011/10/08 v1.3 Create an external file from within a LaT
eX document
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\base\ifthen.sty" 
Package: ifthen 2001/05/26 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
)
("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\fancyvrb\fancyvrb.sty" 
Package: fancyvrb 2008/02/07

Style option: `fancyvrb' v2.7a, with DG/SPQR fixes, and firstline=lastline fix 
<2008/02/07> (tvz)
\[email protected]=\count91
\[email protected]=\read1
\[email protected]=\box26
\[email protected]=\count92
\[email protected]=\count93
\[email protected]=\write3
) ("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\generic\oberdiek\ifpdf.sty" 
Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO)
Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is detected.
) ("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\latex\tablor\tablor.cfg" 

LaTeX Warning: Overwriting file `./enteteMP.cfg'.

)
\[email protected]=\count94
\[email protected]=\count95
) (C:\meta\tableauVariation.aux)
LaTeX Font Info:  Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 9.
LaTeX Font Info:  ... okay on input line 9.
LaTeX Font Info:  Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 9.
LaTeX Font Info:  ... okay on input line 9.
LaTeX Font Info:  Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 9.
LaTeX Font Info:  ... okay on input line 9.
LaTeX Font Info:  Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 9.
LaTeX Font Info:  ... okay on input line 9.
LaTeX Font Info:  Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 9.
LaTeX Font Info:  ... okay on input line 9.
LaTeX Font Info:  Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 9.
LaTeX Font Info:  ... okay on input line 9.

("C:\Program Files\MiKTeX 2.9\tex\context\base\supp-pdf.mkii" 
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
\scratchcounter=\count96
\scratchdimen=\dimen108
\scratchbox=\box27
\nofMPsegments=\count97
\nofMParguments=\count98
\everyMPshowfont=\toks15
\MPscratchCnt=\count99
\MPscratchDim=\dimen109
\MPnumerator=\count100
\makeMPintoPDFobject=\count101
\everyMPtoPDFconversion=\toks16
)
LaTeX Info: Redefining \degres on input line 9.
LaTeX Info: Redefining \dots on input line 9.
LaTeX Info: Redefining \up on input line 9.

Package frenchb.ldf Warning: OT1 encoding should not be used for French. 
(frenchb.ldf)        Add \usepackage[T1]{fontenc} to the preamble
(frenchb.ldf)        of your document, on input line 9.

runsystem(COPY enteteMP.cfg tableauVariation_Tab.mp)...disabled (restricted).

runsystem(giac XCasTV.giac )...disabled (restricted).

runsystem(TYPE XCasmpfc.mp >> tableauVariation_Tab.mp)...disabled (restricted).

runsystem(TYPE enteteMP.cfg >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricte
d).

runsystem(ECHO def beginTableau(expr c) = >> tableauVariation_TabTV.mp)...disab
led (restricted).

runsystem(ECHO begingroup >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricted)
.

runsystem(ECHO charcode:=c; >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricte
d).

runsystem(ECHO clearxy; clearit; clearpen; >> tableauVariation_TabTV.mp)...disa
bled (restricted).

runsystem(ECHO pickup defaultpen; >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (res
tricted).

runsystem(ECHO drawoptions(withcolor(black)); >> tableauVariation_TabTV.mp)...d
isabled (restricted).

runsystem(ECHO initTableau; >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricte
d).

runsystem(ECHO enddef; >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricted).

runsystem(TYPE XCasmpfc.mp >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricted
).

runsystem(TYPE queue.mp >> tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricted).

runsystem(mpost -jobname=tableauVariation_Tab tableauVariation_TabTV.mp)...disa
bled (restricted).

runsystem(DEL tableauVariation_TabTV.mp)...disabled (restricted).

LaTeX Warning: File `tableauVariation_Tab.0' not found on input line 16.

! Package pdftex.def Error: File `tableauVariation_Tab.0' not found.

See the pdftex.def package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
 ...                       

l.16 \end{TV}

Using draft setting for this image.
Try typing <return> to proceed.
If that doesn't work, type X <return> to quit.

runsystem(DEL tableauVariation.Tab.log queue.mp enteteMP.cfg session.tex config
.cxx)...disabled (restricted).

runsystem(DEL *.user XCas* Xcas* *.mpx)...disabled (restricted).

runsystem(TYPE queue.mp >> tableauVariation_Tab.mp)...disabled (restricted).

[1

{C:/ProgramData/MiKTeX/2.9/pdftex/config/pdftex.map}]
(C:\meta\tableauVariation.aux) ) 
Here is how much of TeX's memory you used:
 2342 strings out of 493921
 31522 string characters out of 3147282
 90159 words of memory out of 3000000
 5616 multiletter control sequences out of 15000+200000
 3808 words of font info for 15 fonts, out of 3000000 for 9000
 841 hyphenation exceptions out of 8191
 27i,4n,24p,342b,314s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,50000s
<C:/Program Files/MiKTeX 2.9/fonts/type1/public
/amsfonts/cm/cmr10.pfb><C:/Program Files/MiKTeX 2.9/fonts/type1/public/amsfonts
/cm/cmtt10.pfb>
Output written on tableauVariation.pdf (1 page, 22091 bytes).
PDF statistics:
 14 PDF objects out of 1000 (max. 8388607)
 0 named destinations out of 1000 (max. 500000)
 1 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000)

Added by tyna211 6 months ago

Mình giờ mới đang mày mò vẽ bảng biến thiên. nhưng không biết tải gói tablor.tzb ở đâu. Có ai có thể giúp mình với, mình cảm ơn ^^

Added by duonggvt 2 months ago

Đây là nội dung file tab.tex
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[xcas, windows]{tablor}
\begin{document}
\begin{TV}
TV([-infinity,+infinity],[],"y","x", 4x^3 -21x^2 + 18*x + 7 ,1,n,\tv)
\end{TV}
\end{document}

Và đây là nội dung file log

This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.3-1.40.12 (MiKTeX 2.9) (preloaded format=pdflatex 2013.1.19) 20 JAN 2013 11:57
entering extended mode
**tab.tex
("C:\Documents and Settings\UserXP\My Documents\tex\tab.tex"
LaTeX2e <2011/06/27>
Babel <v3.8m> and hyphenation patterns for english, afrikaans, ancientgreek, ar
abic, armenian, assamese, basque, bengali, bokmal, bulgarian, catalan, coptic,
croatian, czech, danish, dutch, esperanto, estonian, farsi, finnish, french, ga
lician, german, german-x-2009-06-19, greek, gujarati, hindi, hungarian, iceland
ic, indonesian, interlingua, irish, italian, kannada, kurmanji, lao, latin, lat
vian, lithuanian, malayalam, marathi, mongolian, mongolianlmc, monogreek, ngerm
an, ngerman-x-2009-06-19, nynorsk, oriya, panjabi, pinyin, polish, portuguese,
romanian, russian, sanskrit, serbian, slovak, slovenian, spanish, swedish, swis
sgerman, tamil, telugu, turkish, turkmen, ukenglish, ukrainian, uppersorbian, u
senglishmax, welsh, loaded.
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\base\article.cls"
Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\base\size10.clo"
File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
)
\[email protected]=\count79
\[email protected]=\count80
\[email protected]=\count81
\[email protected]=\count82
\[email protected]=\count83
\[email protected]=\count84
\[email protected]=\count85
\[email protected]=\count86
\abovecaptionskip=\skip41
\belowcaptionskip=\skip42
\bibindent=\dimen102
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\graphics\graphicx.sty"
Package: graphicx 1999/02/16 v1.0f Enhanced LaTeX Graphics (DPC,SPQR)

("C:\Program Files\miktex\tex\latex\graphics\keyval.sty"
Package: keyval 1999/03/16 v1.13 key=value parser (DPC)
\[email protected]@=\toks14
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\graphics\graphics.sty"
Package: graphics 2009/02/05 v1.0o Standard LaTeX Graphics (DPC,SPQR)

("C:\Program Files\miktex\tex\latex\graphics\trig.sty"
Package: trig 1999/03/16 v1.09 sin cos tan (DPC)
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\00miktex\graphics.cfg"
File: graphics.cfg 2007/01/18 v1.5 graphics configuration of teTeX/TeXLive
)
Package graphics Info: Driver file: pdftex.def on input line 91.

("C:\Program Files\miktex\tex\latex\pdftex-def\pdftex.def"
File: pdftex.def 2011/05/27 v0.06d Graphics/color for pdfTeX

("C:\Program Files\miktex\tex\generic\oberdiek\infwarerr.sty"
Package: infwarerr 2010/04/08 v1.3 Providing info/warning/error messages (HO)
)
("C:\Program Files\miktex\tex\generic\oberdiek\ltxcmds.sty"
Package: ltxcmds 2011/11/09 v1.22 LaTeX kernel commands for general use (HO)
)
\[email protected]=\count87
))
\[email protected]@height=\dimen103
\[email protected]@width=\dimen104
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\ams\math\amsmath.sty"
Package: amsmath 2000/07/18 v2.13 AMS math features
\@mathmargin=\skip43

For additional information on amsmath, use the `?' option.
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\ams\math\amstext.sty"
Package: amstext 2000/06/29 v2.01

("C:\Program Files\miktex\tex\latex\ams\math\amsgen.sty"
File: amsgen.sty 1999/11/30 v2.0
\emptytoks=\toks15
\ex
=\dimen105
))
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\ams\math\amsbsy.sty"
Package: amsbsy 1999/11/29 v1.2d
\[email protected]=\dimen106
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\ams\math\amsopn.sty"
Package: amsopn 1999/12/14 v2.01 operator names
)
\[email protected]=\count88
LaTeX Info: Redefining \frac on input line 211.
\[email protected]=\count89
\[email protected]=\count90
LaTeX Info: Redefining \overline on input line 307.
\[email protected]=\count91
\[email protected]=\count92
LaTeX Info: Redefining \ldots on input line 379.
LaTeX Info: Redefining \dots on input line 382.
LaTeX Info: Redefining \cdots on input line 467.
\[email protected]=\box26
\[email protected]=\box27
\[email protected]=\dimen107
LaTeX Font Info: Redeclaring font encoding OML on input line 567.
LaTeX Font Info: Redeclaring font encoding OMS on input line 568.
\[email protected]=\count93
\[email protected]=\count94
\do[email protected]=\muskip10
\[email protected]=\count95
\[email protected]=\count96
\[email protected]=\toks16
\[email protected]=\count97
\[email protected]=\count98
\[email protected]=\count99
\[email protected]=\toks17
\[email protected]=\dimen108
\[email protected]=\dimen109
\[email protected]=\dimen110
\[email protected]=\dimen111
\[email protected]=\dimen112
\[email protected]=\dimen113
\@envbody=\toks18
\multlinegap=\skip44
\multlinetaggap=\skip45
\[email protected]=\toks19
LaTeX Info: Redefining \[ on input line 2666.
LaTeX Info: Redefining \] on input line 2667.
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\tablor\tablor.sty"
Package: tablor 19/02/2012 v4.07b la machine a creer des tableaux de signes et
variations

("C:\Program Files\miktex\tex\latex\filecontents\filecontents.sty"
Package: filecontents 2011/10/08 v1.3 Create an external file from within a LaT
eX document
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\base\ifthen.sty"
Package: ifthen 2001/05/26 v1.1c Standard LaTeX ifthen package (DPC)
)
("C:\Program Files\miktex\tex\latex\fancyvrb\fancyvrb.sty"
Package: fancyvrb 2008/02/07

Style option: `fancyvrb' v2.7a, with DG/SPQR fixes, and firstline=lastline fix
<2008/02/07> (tvz)
\[email protected]=\count100
\[email protected]=\read1
\[email protected]=\box28
\[email protected]=\count101
\[email protected]=\count102
\[email protected]=\write3
) ("C:\Program Files\miktex\tex\generic\oberdiek\ifpdf.sty"
Package: ifpdf 2011/01/30 v2.3 Provides the ifpdf switch (HO)
Package ifpdf Info: pdfTeX in PDF mode is detected.
)
("C:\Documents and Settings\UserXP\My Documents\tex\tablor.cfg"

LaTeX Warning: Overwriting file `./enteteMP.cfg'.

)
\[email protected]=\count103
\[email protected]=\count104
)
No file tab.aux.
LaTeX Font Info: Checking defaults for OML/cmm/m/it on input line 5.
LaTeX Font Info: ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info: Checking defaults for T1/cmr/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info: ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info: Checking defaults for OT1/cmr/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info: ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info: Checking defaults for OMS/cmsy/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info: ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info: Checking defaults for OMX/cmex/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info: ... okay on input line 5.
LaTeX Font Info: Checking defaults for U/cmr/m/n on input line 5.
LaTeX Font Info: ... okay on input line 5.
("C:\Program Files\miktex\tex\context\base\supp-pdf.mkii"
[Loading MPS to PDF converter (version 2006.09.02).]
\scratchcounter=\count105
\scratchdimen=\dimen114
\scratchbox=\box29
\nofMPsegments=\count106
\nofMParguments=\count107
\everyMPshowfont=\toks20
\MPscratchCnt=\count108
\MPscratchDim=\dimen115
\MPnumerator=\count109
\makeMPintoPDFobject=\count110
\everyMPtoPDFconversion=\toks21
)
runsystem(giac XCasTV.giac )...executed.

runsystem(TYPE XCasmpfc.mp >> tab_Tab.mp)...executed.

runsystem(TYPE enteteMP.cfg >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO def beginTableau(expr c) = >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO begingroup >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO charcode:=c; >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO clearxy; clearit; clearpen; >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO pickup defaultpen; >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO drawoptions(withcolor(black)); >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO initTableau; >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(ECHO enddef; >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(TYPE XCasmpfc.mp >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(TYPE queue.mp >> tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(mpost -jobname=tab_Tab tab_TabTV.mp)...executed.

runsystem(DEL tab_TabTV.mp)...executed.

LaTeX Warning: File `tab_Tab.0' not found on input line 8.

! Package pdftex.def Error: File `tab_Tab.0' not found.

See the pdftex.def package documentation for explanation.
Type H <return> for immediate help.
...

l.8 \end{TV}

Using draft setting for this image.
Try typing <return> to proceed.
If that doesn't work, type X <return> to quit.

runsystem(DEL .user XCas Xcas* *.mpx)...executed.

runsystem(TYPE queue.mp >> tab_Tab.mp)...executed.

[1

{C:/Documents and Settings/UserXP/Local Settings/Application Data/MiKTeX/2.9/pd
ftex/config/pdftex.map}]
("C:\Documents and Settings\UserXP\My Documents\tex\tab.aux") )
Here is how much of TeX's memory you used:
2260 strings out of 494045
28801 string characters out of 3149942
85678 words of memory out of 3000000
5537 multiletter control sequences out of 15000+200000
3808 words of font info for 15 fonts, out of 3000000 for 9000
715 hyphenation exceptions out of 8191
27i,4n,22p,345b,315s stack positions out of 5000i,500n,10000p,200000b,50000s
<C:/Program File
s/miktex/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb><C:/Program Files/miktex/font
s/type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb>
Output written on tab.pdf (1 page, 18566 bytes).
PDF statistics:
14 PDF objects out of 1000 (max. 8388607)
0 named destinations out of 1000 (max. 500000)
1 words of extra memory for PDF output out of 10000 (max. 10000000)

Tất cả đều hàn hảo. Ngoại trừ file tab_Tab.0 không được tạo ra!!!!!!
bác Tấn Phú ơi. Help me!!!!

Added by duonggvt 2 months ago

Có lẽ do lỗi metapots.
Đây là nội dung của file log của metapost mà trong quá trình biên dịch file tab.tex tạo ra:

This is MetaPost, version 1.504 (MiKTeX 2.9) 20 JAN 2013 11:57
**tab_TabTV.mp
(mpost.mp (C:/Program Files/miktex/metapost/base/plain.mp
Preloading the plain mem file, version 1.004))
(C:/Documents and Settings/UserXP/My Documents/tex/tab_TabTV.mp
(C:/Documents and Settings/UserXP/My Documents/tex/tableauVariation.mp)

tab_TabTV.mp tab_TabTV.mpx
! Unable to make mpx file.
l.20 beginTableau(0) newLigneVariables(btex
$x$ etex);val(btex $-\infty $ et...
The two files given above are one of your source files
and an auxiliary file I need to read to find out what your
btex..etex blocks mean. If you don't know why I had trouble,
try running it manually through MPtoTeX, TeX, and DVItoMP

Any ideas? bác Tấn Phú!!!

Added by tanphu 2 months ago

Lỗi của các bạn gặp có lẽ do các phiên bản tablor, metapost, xcas không tương thích với nhau. Mình đã từng thành công với Xcas 0.9.0 (tập tin cài đặt chỉ 22MB), Miktex 2.8 có gói tablor v4.06 ngày 11/11/2009 và metapost v1.004.
Miktex 2.9 thì mới quá, nó có trong đó tablor mới hơn và metapost 1.504, xcas trên trang chủ hiện tại là 1.0.9 bản cài đặt giờ đã 34MB. Có lẽ vì mới quá nên tập tin tablor.cfg và tableauvariation.mp trên không còn phù hợp.
Mình đã nói rồi, cài đặt trên Windows rất phức tạp so với trên Linux nên lâu rồi cũng không mò lại.
Các bạn chờ mình cung cấp link tải lại các bản cũ hơn.

Added by tanphu 2 months ago

Theo mình đã thử lại thì chỉ Miktex 2.8 chạy được, còn 2.9 thì không. Bạn vào trang dưới đây và tải Miktex 2.8 về cài đặt thử xem.
http://miktex.org/2.8/setup