This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

netstat: vài mẹo nhỏ

... netstat thật khó dùng :)
Added by over 4 years ago

Chú ý

netstat trên các hệ thống khác nhau sẽ có cách dùng khác nhau. Hãy xem tài liệu hướng dẫn đi kèm. Các hướng dẫn ở đây có thể vô ích với bạn!

Xem bảng định tuyến

$ netstat -nrf inet  # -n sẽ không phân giải ip thành hostname

Xem các kết nối hiện tại

$ netstat -lnf inet  # -n sẽ không phân giải ip thành hostname
$ netstat -laf inet  # bao gồm cả server

Liệt kê các interface

$ netstat -in        # -n sẽ không phân giải ip thành hostname

Comments

Added by almost 4 years ago

Linux: netstat -lan -ut. Ở đây -ut chỉ liệt kê các protocal là tcpudp chứ không liệt kê mọi socket như mặc định