This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

gitref.org: phiên bản tiếng Việt

Thanks to Schacon
Added by over 2 years ago  »  Votes: 2/2

Ở trang http://gitref.org/ là một tài liệu ngắn gọn và có ích cho người dùng Git. Nhờ tài liệu này, mình đã hiểu sâu sắc hơn về khái niệm phân tán trong Git, và qua đó thấy rõ hơn sự khác biệt giữa Git và Mercurial. Tác giả của tài liệu là Schacon (http://scottchacon.com/).

Do tài liệu Gitref không quá dài, mình quyết định dịch tài liệu này qua tiếng Việt, để giúp một số bạn mới làm quen với Git. Kết quả được công bố tại địa chỉ http://gitref.dragula.org/. Cho tới lúc này, thì chưa có gì nhiều đâu: mình còn dịch chưa xong trang về nhánh và trộn: http://gitref.dragula.org/branching/#branch. Mình chỉ dịch trong lúc rỗi, nên sẽ rất lâu trước khi có bản hoàn thiện. Vì thế, mong có sự tham gia dịch hoặc góp ý của các bạn. Cảm ơn trước!

Các liên kết:
  1. Trang gốc tiếng Anh: http://gitref.org/
  2. Bản dịch tiếng Việt: http://gitref.dragula.org/
  3. Tham gia dịch: http://github.com/icy/git-reference

Comments