This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

facebook.com vs. www.facebook.com

cool :D
Added by over 2 years ago  »  Votes: 3/3

Bài kế tiếp: (blog) facebook unlock

Hai cái đó có khác nhau không? Bạn sẽ ngạc nhiên với câu trả lời đây:

1 $ dig facebook.com
2 facebook.com.      3600  IN   A    69.63.189.11
3 facebook.com.      3600  IN   A    69.63.181.12
4 facebook.com.      3600  IN   A    69.63.181.11
5 facebook.com.      3600  IN   A    69.63.189.16
6 
7 $ dig www.facebook.com
8 www.facebook.com.    120   IN   A    66.220.146.32

Để ý đến con số 120 ở hàng cuối cùng. Nó quá nhỏ, và cho thấy Facebook có rất nhiều địa chỉ IP, được cập nhật sau mỗi 120 giây cho tên miền www.facebook.com. Hệ quả là gì? Rất khó có thể dùng biện pháp cấm IP để chặn Facebook. Thực tế, VDC Việt Nam đã dùng biện pháp thô bạo hơn để đổi hướng các truy cập:

$ dig @xxx.xxx.xxx.xxx facebook.com
facebook.com.    86400  IN   SOA   vdc-hn01.vnn.vn. postmaster.vnn.vn. 2005010501 10800 3600 604800 86400

Một ngày đẹp trời nào đó, một tay láu lỉnh áp dụng kỹ thuật tương tự ở một quán cà phê wifi nào đó, thì coi như bạn xong rồi ;)

Dưới đây là một số địa chỉ khác ứng với tên miền www.facebook.com:

66.220.146.11 
66.220.146.18 
66.220.146.25 
66.220.146.32 
66.220.147.11 
66.220.147.22 
66.220.147.33 
66.220.147.44 
66.220.153.11 
66.220.153.15 
66.220.153.19 
66.220.153.23 
69.63.181.11 
69.63.181.12 
69.63.181.15 
69.63.181.16 
69.63.189.11 
69.63.189.16 
69.63.189.26 
69.63.189.31 
69.63.189.34 
69.63.189.39

Comments