This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

apache: ErrorDocument

missed 495, 496, 497
Added by over 2 years ago

Danh sách các mã lỗi mà apache có thể trả về phía client. Theo thiết kế, apache trả về mã lỗi trong phần Header, còn trong phần body là mô tả ngắn gọn về lỗi đã xảy ra. Nhưng nội dung trong phần body là quá nhiều, khiến apache trở nên talkative, khi nhiều thông tin bên trong của hệ thống lộ ra ngoài. Hãy thiết lập như sau trong httpd.conf, hoặc apache2.conf (trên Debian Lenny), hoặc trong /etc/apache2/sites-enabled/00_errors.conf. Như thế thì apache sẽ im miệng.

Tuy đây không phải là cách hay nhất, nhưng cũng đỡ phiền toái trong nhiều trường hợp. Ngoài ra, cách này đặt biệt có ích khi apache được dùng như là back-end sau proxy handler. Bởi vì proxy handler có thể kiểm soát phần Header chứ không thể kiểm soát phần body, nên proxy handler có thể thay đổi, hiệu chỉnh mã lỗi còn phần Body thì...nó bó tay!

ErrorDocument 301 "foobar" 
ErrorDocument 302 "foobar" 
ErrorDocument 400 "foobar" 
ErrorDocument 401 "foobar" 
ErrorDocument 402 "foobar" 
ErrorDocument 403 "foobar" 
ErrorDocument 404 "foobar" 
ErrorDocument 405 "foobar" 
ErrorDocument 406 "foobar" 
ErrorDocument 408 "foobar" 
ErrorDocument 409 "foobar" 
ErrorDocument 410 "foobar" 
ErrorDocument 411 "foobar" 
ErrorDocument 412 "foobar" 
ErrorDocument 413 "foobar" 
ErrorDocument 414 "foobar" 
ErrorDocument 415 "foobar" 
ErrorDocument 416 "foobar" 
ErrorDocument 500 "foobar" 
ErrorDocument 501 "foobar" 
ErrorDocument 502 "foobar" 
ErrorDocument 503 "foobar" 
ErrorDocument 504 "foobar" 
ErrorDocument 507 "foobar" 

Comments