This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Lấy kết quả của lệnh ngoài

ruby way
Added by almost 3 years ago  »  Votes: 1/1

Để lấy kết quả của lệnh bên ngoài ruby, có nhiều cách. Dưới đây là một cách dễ chịu

1 output = %x[ifconfig]

Cũng có thể dùng `ifconfig`.

Cập nhật (2010/June/08): Kết quả trả về của lệnh ngoài được lấy bằng $?. Ví dụ

1 output = %x[command_not_found]
2 STDERR.write("Command not found\n") if $?.to_i == 127

Để ý, $? thuộc lớp Process::Status. Ngoài ra, điều hướng kiểu output = %x[command_not_found 2>&1] sẽ không có tác dụng chuyển các thông báo lỗi vào biến output.


Comments