This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Bash4: Hash table

crazy Bash
Added by almost 3 years ago

Trước khi thử thì bạn cần biết phiên bản Bash bạn đang dùng, bằng lệnh bash --version. Ít nhất phải là bản 4.0 mới hỗ trợ các Hash (hash tables).

Đại khái, Hash như một mảng với "chỉ số" tùy ý, giống như trong PHP hoặc Ruby, và cũng giống với các tự điển trong Python:

1 $ declare -A ASSOC
2 $ ASSOC[A]=   "This is a test" 
3 $ ASSOC["B"]= "This is another test" 
4 $ ASSOC[C_D]= "This is the last test" 

Việc khai báo có vẻ tùy tiện nhỉ (các chỉ số có thể có trong cặp dấu ngoặc, hoặc không). Nhưng hãy chú ý cách lấy ra thông tin

1 $ $ASSOC[A]        # sai
2 This is a test[A]
3 $ ${ASSOC[A]}      # đúng
4 This is a test

Hash trong Bash4 mạnh nhỉ? Nhưng làm gì với nó đây!


Comments