This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

woim.net: đổi nơi lưu trữ tập tin mp3

still free :)
Added by almost 3 years ago

Thông báo đối với các bạn sử dụng kịch bản woim để tải nhạc từ trang web http://woim.net/: máy chủ nơi lưu trữ các tập tin .mp3 có sự thay đổi nhỏ, do đó, để có thể tiếp tục sử dụng, bạn hãy xóa tất cả các tập tin trong thư mục ./cache/ (xem hướng dẫn ở woim) trước khi tiếp tục. (Chỉ vậy thôi; không có phiên bản mới nào của kịch bản được công bố.)

Kịch bản đã được tải về 20 lần. Hy vọng sẽ có ích cho các bạn :)


Comments