This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Chỉnh lỗi về ngày đăng ký

Ngày đăng ký vào ViệtTUG sai khác so với ngày vào Rocky
Added by over 4 years ago

Do độ trễ trong việc chuyển đổi dữ liệu, có sự sai khác giữa các ngày:

 1. ngày các thành viên đăng ký vào trang ViệtTUG cũ
 2. ngày đăng ký vào trang Rocky (tự động sinh ra bằng với ngày ở trên)
 3. ngày đăng ký vào dự án ViệtTUG của trang Rocky

Ở lần fix đầu tiên, user_id bị nhầm với id trong bảng members cho bốn thành viên:

update members set created_on='2005-12-24 11:54:48' where id='261' limit 1;
update members set created_on='2006-02-28 06:24:04' where id='286' limit 1;
update members set created_on='2007-04-30 04:11:40' where id='563' limit 1;
update members set created_on='2008-05-23 06:08:33' where id='864' limit 1;

Ở lần fix thứ hai, thiếu tham số project_id, mà hệ quả là có thành viên vào tất cả các dự án của họ cùng một ngày :)

update members set created_on='2008-10-04 17:37:25' where user_id='988';
update members set created_on='2008-10-18 09:48:26' where user_id='989';

Làm thế nào đây?

 1. Xuất dữ liệu cũ ra dạng csv, đọc ngược vào vào chỉnh ngày tháng cho toàn bộ các thành viên với dự án khác ViệtTUG (project_id != 16). Xem tập tin fix2.sql
  update members set created_on='2008-11-03 23:42:00' where id='638';
  update members set created_on='2008-11-03 23:42:00' where id='639';
  
 2. Chỉnh ngày tháng lại cho toàn bộ các user của ViệtTUG (tập tin fix3.sql)
  update members set created_on='2008-08-08 21:54:32' where user_id='967' and project_id='16';
  update members set created_on='2008-10-04 17:37:25' where user_id='988' and project_id='16';
  update members set created_on='2008-10-18 09:48:26' where user_id='989' and project_id='16';
  

Xong. Bơ phờ với gần 2 tiếng làm việc hì hục :)


Comments