This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Tìm kiếm tập tin theo quyền

...có ích khi làm việc với web server
Added by over 4 years ago

Khi có một số tập tin, thư mục trên web server (hoặc cả thư mục $HOME của bạn), ta cần chắc rằng chúng không thể ghi được đối với người dùng bất kỳ trong cùng hệ thống. Điều này có nghĩa, các tập tin với mod=666 chẳng hạn cần được hạn chế đến mức tối đa.

Làm thế nào để tìm các tập tin như vậy?

$ find /path/to/dir -type f -perm -o=w
$ find /path/to/dir -type d -perm -o=w

Dòng đầu tiên tìm tất cả các tập tin (f) trong thư mục /path/to/dir, mà những tập tin này có có mod dạng ??w (ghi được bởi người dùng bất kỳ trong hệ thống). Dòng còn lại áp dụng cho thư mục.

Thêm một xíu, nếu muốn bỏ đi quyền ghi của các tập tin tìm được

$ find /path/to/dir -type f -perm -o=w | xargs chmod 644 -v
$ find /path/to/dir -type d -perm -o=w | xargs chmod 755 -v

Comments