This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

SquashFS

lolz
Added by about 3 years ago  »  Votes: 2/2

SquadshFS là gì mình cũng chẳng hiểu nữa. Giải thích dài lòng thòng ở đây http://en.wikipedia.org/wiki/Squashfs :))

Dưới đây là vài lệnh có ích

$ mksquashfs ./some_dir/ output.tcz
$ unsquashfs -l output.tcz

Lệnh đầu tiên sẽ tạo tập tin output.tcz theo định dạng squashfs, sử dụng các tập tin trong ./some_dir/. Khi tạo như vậy, thư mục some_dir sẽ được coi là thư mục gốc và thay thế bởi squashfs-root.

Làm thế nào để kết nối tập tin .tcz vào hệ thống như là một thiết bị loop-back? Từ từ tìm hiểu vậy!


Comments

Added by vanchutr about 3 years ago

Đây là trình rất quan trọng.

Nói riêng cho Peppy (ChuPup)

Giả sử tôi muốn dùng một áp dụng ABC mà không cần đưa "chết" vào hệ thống mà chỉ tạm thời load ABC, dùng nó, khi hết việc thì tắt máy, áp dụng ABC cũng biến mất. Như vậy hệ thống vẫn trở lại như ban đầu. Khi đó Puppy dùng file .sfs và script để load nóng file .sfs đó vào hệ thống đang chạy.

Đây là giải pháp dành cho những người muốn phát triên, cài đặt thử lên máy mình mà không muốn làm xáo trộn những gì đã có, đã rất ổn định của hệ thống. (Tôi đã thực hiện giải pháp này để đưa TeXLive 2008, 2009 vào ChuPup_TeXlive.iso sau khi thử TeXLiVe ... và những áp dụng khác).

Nếu bạn nào thử các .ISO mà tôi cung cấp thì thấy "sức mạnh" của các file .sfs và sẽ nắm bắt được. Có thể nói cách khác file .sfs được xử dụng như là file "cài đặt áp dụng". Các repo của Puppy, SliTax đều cho các file này. Puppy lấy tên xxx.sfs, còn SliTaX thì xxx.tcz ... Với SliTax thì đổi tên xxx.tcz thành xxx.sfs thì Puppy dùng được - Đôi khi cần chỉnh sữa một chút.