This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

lai dắt

bữa ni mới biết
Added by about 3 years ago

Mấy hôm nay đọc báo thấy người ta dùng từ lai dắt: “lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm”. Quái lạ, chẳng hiểu từ này là thế nào!

Theo tự điển Vdict.com, “lai” để chỉ việc đưa đi kèm theo bằng phương tiện vận tải đường thủy. Ví dụ (của vdict.com): “canô lai phà cập bến”.

Theo Luật Hàng hải Việt Nam (1990), Chương X, điều 159, thì “lai dắt trên biển là việc thực hiện tác nghiệp lai, kéo, đẩy hoặc hỗ trợ tầu biển và các phương tiện nổi khác trên biển và các vùng nước liên quan đến biển mà tầu biển được phép hoạt động, ngay cả khi tầu lai chỉ túc trực bên cạnh để hỗ trợ khi cần thiết.”

Bây giờ thì... hiểu rồi :)

Ref.: http://vdict.com/
Ref.: Luật hàng hải Việt Nam


Comments