This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

redmine_vote: vá cho :message

ghi lại kẻo lại quên
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Việc hỗ trợ bình chọn cho một lớp nào đó bằng redmine_vote cũng khá đơn giản. Ví dụ #599. Dưới đây là mô tả của việc hỗ trợ bình chọn cho lớp :message, nhằm có được bình chọn cho tất cả các bài viết trong diễn đàn:

 1. ./vendor/plugins/redmine_vote/init.rb
  • Bổ sung quyền :message_votes
  • Nạp miếng vá cho lớp Message
 2. ./vendor/plugins/redmine_vote/lib/message_vote_patch.rb
  • Miếng vá cho lớp Message, trong đó, chỉ đơn giản gọi tới acts_as_voteable
 3. ./app/controllers/messages_controller.rb
  • Định nghĩa lại hàm find_message để có thể xem message mà không cần chỉ ra board_id (xem chú thích trong #599
 4. ./app/views/messages/show.rhtml
  • Điều chỉnh để thể hiện các biểu tượng bình chọn (render :partial => 'message/vote')
  • Nạp các điều chỉnh về kiểu dáng để có thể có các biểu tượng up/down hợp lý
 5. ./vendor/plugins/redmine_vote/app/controllers/messages_controller.rb
  • Định nghĩa action => :vote
 6. ./vendor/plugins/redmine_vote/app/views/messages/_vote.rhtml
  • Thể hiện kết quả bình chọn, các nút bình chọn
 7. ./vendor/plugins/redmine_vote/db/migrate/005_message_add_votes_value.rb
  • Bổ sung cột cho bảng messages trong dữ liệu (việc này phải làm đầu tiên)

Comments