This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

apache: kỳ lạ!

không hiểu nổi...
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Xét cấu hình cho thư mục /err/ như sau đây trong Apache. Mục đích là hỗ trợ index và cho phép dùng symbolic link trong thư mục /var/www/htdocs/err/. Cấu hình này hoạt động tốt, không có bất kỳ trục trặc gì phát sinh.

<Directory "/var/www/htdocs/err">
Options +Indexes +FollowSymLinks
</Directory>

Bây giờ, ta bớt đi chút xíu (bỏ đi FollowSymLinks)

Options +Indexes

Vẫn chạy tốt. Nhưng nếu bỏ đi dấu trừ thì sẽ tiêu: khi truy cập vào /err/ sẽ gặp lỗi 403.

Options Indexes

Nếu bỏ đi dấu trừ trong cấu hình đầu tiên (tức là dùng Indexes +FollowSymLinks) thì mọi chuyện lại bình thường.

Thiệt quái đản, không hiểu nổi!


Comments