This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

văn hóa, văn minh

khác nhau trời vực
Added by about 3 years ago

văn hóavăn minh có ý nghĩa rất khác nhau, mặc dù có liên quan với nhau.

văn hóa gồm toàn bộ các sản phẩm vật chất và tinh thần, trong mọi thời điểm lịch sử. Còn văn minh là một lát cắt, giai đoạn cụ thể, với các giá trị độc đáo so với những giai đoạn lân cận.

Ví dụ, ta nói

  1. văn hóa Việt Nam,
  2. văn minh Âu Lạc (hay văn minh sông Hồng)

Có nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau đối với một trong hai khái niệm trên. Tuy nhiên, về cơ bản chúng vẫn phân biệt nhau theo ý đã nói: Văn minh là một điểm nhấn trong tiến trình phát triển.

Các bài nên đọc

  1. Văn minh: http://vi.wikipedia.org/wiki/Văn_minh
  2. Văn hóa: http://vi.wikipedia.org/wiki/Văn_hóa

Comments