This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Những thay đổi cuối năm

thay đổi cuối năm con trâu
Added by icy [G] about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Thay đổi cuối cùng của trang web trong năm con Trâu, là việc đặt ngôn ngữ mặc định là "tiếng Việt" và điều này có tác dụng bất kể các chỉ thị từ trình duyệt của người dùng. Trước đó, là

  1. hỗ trợ kết nối bằng Google Friend Connect (xem #578),
  2. khả năng cung cấp sự kiện trên từng bình luận hoặc bình chọn của người dùng (xem #322),
  3. khả năng tham gia vào dự án riêng tư (chế độ chờ, xem #341)

Qua năm mới, có gì cho trang web đây nhỉ? Vài ba thứ linh tinh phải làm, như bộ chuyển đổi "news -> blogs", cách xóa lược sử trang wiki,...; nhưng điều quan trọng nhất, là bổ sung phần view đặc biệt, đơn giản, nhẹ nhàng hơn.

Và sau đó là... bùm!


Comments