This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

irc + telnet

telnet telnet telnet
Added by about 3 years ago  »  Votes: 2/2

Chát IRC mà cũng dùng Telnet được nữa à?

$ telnet irc.example.net 6667
NICK mynick
USER mynick 8 * :I am a prayer
JOIN #mylist
PRIVMSG #mylist :Hello, world!
PRIVMSG #mylist :Hello, world!
QUIT :Goodbye.

Lưu ý là nếu đã có nick mynick trong hệ thống thì bạn phải tự đổi tên khác (Khi dùng irssi thì nó sẽ tự đổi cho bạn, ví dụ mynick_).

ICQ!


Comments