This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

.map thật ngắn ngọn

ruby way
Added by about 3 years ago  »  Votes: 3/3

Giả sử có mảng a_test gồm các chuỗi, và ta cần chuyển tất cả các phần tử của nó thành chữ thường. Cách thông thường là như sau đây

a_test = a_test.map{|s| s.downcase}

Cũng có thể dùng cách đơn giản hơn a_test.map!{|s| s.downcase}

Nhưng cách đơn giản nhất là như sau đây

a_test.map(&:downcase)

Chú ý tới toán tử & trong biểu thức ở trên.


Comments

Added by icy almost 2 years ago

Toán tử & là để đổi một Proc thành Block. Xem thêm định nghĩa của hàm to_proc trong lớp Symbol. Toán tử đó chính là viết tắt của to_proc.

Added by ruby 10 months ago

Một ví dụ khác với select: để chọn mọi số lẻ trong một dãy số

%w{1 2 3 4 5 6 7 8 9 0}.map(:to_i).select(:odd?)