This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

mplayer: quay khung hình 90 độ

this kool
Added by about 3 years ago  »  Votes: 1/1

Quay khung hình 90 độ khi xem phim bằng mplayer

mplayer foobar.avi -vf rotate=90

-vf để chỉ cho video filter, và tất nhiên là có nhiều bộ lọc khác nữa (cắt, xén, đổi độ phân giải cho khớp với màn hình)

mplayer kool nhỉ :)


Comments

Added by about 3 years ago

It sure is. And I use smplayer too - a neat front-end for mplayer.

Added by about 3 years ago

Hi, mình không biết chàng đó. Thấy mplayer là đủ xài rồi :)